PLC OMRON DIP SWITCH SETTING – Chi Tiết

Ý nghĩa DIP Switch của PLC Omron (CP1H, CP1L CP1E, CJ1M, CJ2M) như thế nào chắc các bạn ít để ý, nhưng thực ra nó khá hữu ích trong một số tình huống như bạn không thể kết nối được PLC Omron với máy tính qua cổng COM RS232, rồi bạn không download được chương trình vào PLC mặc dù PLC không đặt mật khẩu (Password)…

Trường hợp bạn không kết nối được PLC Omron với máy tính bạn cần chỉnh lại Switch 4 và 5, tương ứng cổng Peripheral or cổng RS232 9 chân của PLC

Trường hợp bạn không nạp được chương trình cho PLC bằng CX-Progammer, ngoài mật khẩu thì bạn cần chỉnh lại Switch 1 = OFF.

Ý nghĩa cụ thể từng DIP Switch setting (mình để tiếng Anh để giữ nguyên  ý nghĩa gốc, các bạn tự dịch nhé):

Omron DIP Switch Setting
Omron DIP Switch Setting

 

Pin Function Setting Description
1 Write-protection for user program memory (UM) ON Write-protected User program memory is write-protected when this pin is ON. Turn ON to prevent the program from being changed accidentally.
OFF Read/write
2 Automatic transfer of the program at start-up ON Yes The program (AUTOEXEC.OBJ) and PLC Setup (AUTOEXEC.STD) will be transferred from the Memory Card to the CPU Unit automatically at start-up when this pin is ON. (See note 4.)

A PLC’s software (program and PLC Setup) can be completely initialized just by inserting a new Memory Card and turning on the power. This can be used to switch the system to a new  arrangement very quickly.

Note When pin 7 is ON, reading from the Memory Card for easy backup is given priority; even if pin 2 is ON, the program will not be automatically transferred.

OFF No
3 Not used.
4 Peripheral port communications parameters ON Use parameters set in the PLC Setup • Leave this pin OFF when using a Programming Console or CX-Programmer (peripheral bus setting) connected to the peripheral port.

• Turn this pin ON when the peripheral port is being used for a device other than a Programming Console or CX-Programmer (peripheral bus setting)

OFF Auto-detect Programming Device

(See note 2.)

5 RS-232C port communications parameters ON Auto-detect Programming Device

(See note 3.)

• Leave this pin OFF when the RS-232C port is being used for a device other CX-Programmer (peripheral bus setting) such as a Programmable Terminal or host computer.

• Turn this pin ON when using CX-Programmer

(peripheral bus setting) connected to the RS-232C

port

OFF Use parameters set in

the PLC Setup

6 User-defined pin ON A39512 ON The ON/OFF status of this pin is reflected in A39512.

Use this function when you want to create an Always-ON or Always-OFF condition in the program without using an Input Unit.

OFF A39512 OFF
7 Easy backup setting ON Writing from the CPU Unit to the Memory Card

Or:  Restoring from the Mem-ory Card to the CPU Unit

Press and hold the Memory Card Power Supply Switch for three seconds

To read from the Memory Card to the CPU Unit, turn ON the PLC power. This operation is given priority over automatic transfer (pin 2 is ON) when power is ON.

OFF Verifying contents of Memory

Card.

Press and hold the Memory Card Power Supply Switch for three seconds.
8 Not used OFF Always OFF.

 

DIP Switch setting áp dụng cho tất cả các dòng PLC Omron từ C200H CQM1H đến CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M..

 

@by UnlockPLC 

Like, share nếu nó có ích cho bạn !

Like, share for us !
[Total: 2    Average: 5/5]

Add Comment